Меню Затваряне

Документи

 • Правилник за дейността на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово Изтегли
 • Стратегия за развитие за периода 2020-2024 г. Изтегли
 • Етичен кодекс Изтегли
 • Планове
  • Годишен план за дейността на училището Изтегли
  • План за контролната дейност на директора Изтегли
  • План за контролната дейност на ЗДУД Изтегли
  • План за работата на Педагогическия съвет Изтегли
  • План за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа Изтегли
  • План за действие за БДП  Изтегли
  • План за защита при бедствие Изтегли
  • План на училищния координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието Изтегли
 • Учебни планове
  • Учебен план на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 8 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 8 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 9 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 9 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 10 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 10 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 11 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 11 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Обществени науки“ 12 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 12 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 12 клас Изтегли
 • Седмично разписание на часовете Изтегли
 • Дневно разписание на училището Изтегли
 • Свободни места към 15.09.2023 г. по паралелки Изтегли
 • Форми на обучение Изтегли
 • Мерки за повишаване качеството на образованието Изтегли
 • Занимания по интереси Изтегли
 • Спортен календар Изтегли
 • Графици
  • График на часовете за консултации Изтегли
  • График на класни и контролни работи Изтегли
  • График за приемното време Изтегли
  • График за дежурство на учителите Изтегли
  • График на спортните дейности на открито Изтегли
  • График на обучението по безопасност на движението по пътищата Изтегли
 • Правилници
  • Правилник за осигуряване на безопасни условия Изтегли
  • Правилник за вътрешния трудов ред Изтегли
  • Правилник за пропускателен режим Изтегли
  • Правилник за дейността на ученическия съвет Изтегли
 • Правила
  • Правила за работа в условията на извънредна епидемична обстановка Изтегли
  • Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда Изтегли
  • Правила за вътрешноинституционална квалификационна дейност и финансов механизъм Изтегли
  • Правила за извиняване на отсъствия Изтегли
  • Правила за работа с електронен дневник Изтегли
 • Списъци с учебници
  • Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2024/25 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2024/25 година Изтегли
 • Списъци с препоръчителната литература
  • Списък на литературата за 8 клас за учебната 2023/24 година Изтегли
  • Списък на литературата за 9 клас за учебната 2023/24 година Изтегли
  • Списък на литературата за 10 клас за учебната 2023/24 година Изтегли
  • Списък на литературата за 11 клас за учебната 2023/24 година Изтегли
  • Списък на литературата за 12 клас за учебната 2023/24 година Изтегли
 • Програми
  • Училищна програма за за занимания по интереси Изтегли
  • Програма за превенция на ранното напускане на училище Изтегли
  • Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Изтегли
  • Училищна програма за противодействие на тормоза и насилието между учениците Изтегли
 • Единни правила за задълженията на служителите свързани със случаите на тормоз и насилие Изтегли
 • Правила и процедури за справяне с училищния тормоз между учениците Изтегли
 • Заявления
  • Заявление до класен ръководител Изтегли
  • Заявление до директор Изтегли
 • Примерно портфолио на учител Изтегли
 • Примерно портфолио на ученик Изтегли
 • Заповед за видовете стипендии, критерии и показатели за допускане и класиране по видове стипендии  Изтегли
 • Вътрешни правила за поддържане профила на купувача Изтегли
 • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки Изтегли
 • Вътрешни правила за достъп до обществена информация Изтегли
 • Заявление за достъп до обществена информация Изтегли
 • Заповед №91/13.10.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичния търг Изтегли
 • Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
  • списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Изтегли
  • информация за същността на всеки вид социална услуга Изтегли
  • практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации Изтегли

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *