Меню Затваряне

Документи

 • Правилник за дейността на Профилирана гимназия „Христо Ботев“ гр.Попово Изтегли
 • Стратегия за развитие за периода 2020-2024 г. Изтегли
 • Етичен кодекс Изтегли
 • Учебни планове
  • Учебен план на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 8 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 8 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Обществени науки“ 9 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Софтуерни и хардуерни науки“ 9 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 9 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Хуманитарни науки“ 10 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Предприемачески“ 10 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 10 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Хуманитарни науки“ 11 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Предприемачески“ 11 клас Изтегли
  • Учебен план на профил „Природни науки“ 11 клас Изтегли
 • Свободни места към 15.09.2020 г. по паралелки Изтегли
 • Форми на обучение Изтегли
 • Годишен план за дейността на училището Изтегли
 • Мерки за повишаване качеството на образованието Изтегли
 • Спортен календар Изтегли
 • Седмично разписание на часовете Изтегли
 • Дневно разписание на училището Изтегли
 • График на часовете за консултации Изтегли
 • График на класни и контролни работи Изтегли
 • График за приемното време Изтегли
 • Заповед за приравнителни изпити януари 2021 Изтегли
 • Заповед самостоятелна форма януари 2021 Изтегли
 • Списъци с учебници
  • Списък с учебниците за 8 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 9 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 10 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 11 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък с учебниците за 12 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
 • Списъци с препоръчителната литература
  • Списък на литературата за 8 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 9 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 10 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 11 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
  • Списък на литературата за 12 клас за учебната 2020/21 година Изтегли
 • Алгоритъм за преминаване към обучение в електронна среда Изтегли
 • Правилник за осигуряване на безопасни условия Изтегли
 • Правилник за вътрешния трудов ред Изтегли
 • План за контролната дейност на директора Изтегли
 • План за контролната дейност на ЗДУД Изтегли
 • План за работата на Педагогическия съвет Изтегли
 • План за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа Изтегли
 • План за действие 2021 година за БДП на МОН Изтегли
 • Правила за вътрешноинституционална квалификационна дейност и финансов механизъм Изтегли
 • Правила за извиняване на отсъствия Изтегли
 • Правила за работа с електронен дневник Изтегли
 • Правилник за пропускателен режим Изтегли
 • Примерно портфолио на учител Изтегли
 • Примерно портфолио на ученик Изтегли
 • Заповед за видовете стипендии, критерии и показатели за допускане и класиране по видове стипендии  Изтегли
 • Програма за превенция на ранното напускане на училище Изтегли
 • Програма за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Изтегли
 • Вътрешни правила за поддържане профила на купувача Изтегли
 • Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки Изтегли
 • Вътрешни правила за достъп до обществена информация Изтегли
 • Заявление за достъп до обществена информация Изтегли
 •  
 • Заповед №91/13.10.2016 г. за откриване на процедура по провеждане на публичния търг Изтегли
 • Междуинституционален план за действие за превенция на агресията
  • списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства Изтегли
  • информация за същността на всеки вид социална услуга Изтегли
  • практическите насоки за действия, които учители и ученици трябва да приемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации Изтегли

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *