Меню Затваряне

ПГ „Христо Ботев“ – иновативно училище

Човечеството се развива и светът върви напред!

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии.

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на учебното съдържание, учебните планове и програми повишава качеството на образованието т.е. иновативните училища имат по-голяма свобода при прилагането на нови, съвременни, иновативни методи на преподаване на учебния материал.

С РЕШЕНИЕ № 584 на Министерския съвет от 20 август 2020 година за приемане на Списък на иновативните училища, Профилирана гимназия „Христо Ботев“ – гр. Попово вече е иновативно училище.

Основни приоритети на училището, съгласно стратегията за развитие, са продължаване на 100-годишните традиции в образователното дело, подготовка за успешно полагане на ДЗИ, бъдеща реализация, като част от мерките за осъществяването им са:

 • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес.
 • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 • Изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.

Предложените иновации кореспондират пряко с приоритетно направление
I. Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование.
Тема: Иновации за успешно бъдеще

Целта на иновацията е обучение и възпитание на подготвени млади хора за обучение по профилирана подготовка, успешна професионална и житейска реализация чрез:

 • Подобряване на нивото на усвоените знания и умения от учениците, насочени към практическата приложимост на придобитите компетентности за профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и профил „Природни науки“.
 • Повишаване на нивото на емоционална интелигентност.

Планирана продължителност – три години.

Развиване на иновативната образователна среда в областта на химията и опазването на околната среда, биологията и програмирането.

В профил „Софтуерни и хардуерни науки“ ще има предвидени часове за разширена подготовка в областта на програмирането:

 • Блоково програмиране
 • Обектно-ориентирано програмиране
 • Web Програмиране.

В профил „Природни науки“ иновативните уроци ще бъдат провеждани в часовете за разширена подготовка:

 • В 8 клас в часовете по химия и опазване на околната среда, в раздел „Свойства на металите и техните съединения“ и раздел „Свойства на неметалите и техните съединения“ ще се провеждат учебни часове по евристичен метод.
 • В 9 клас – бинарни уроци по Биология и здравно образование от разделите „Химичен състав на живата материя“ и „Структура и процеси в клетката“ и по Химия и опазване на околната среда разделите „Въглерод и негови неорганични съединения“ и „Органични вещества в природата и в практиката“
 • В 10 клас – В раздел „Приложни аспекти на химията в областта на материалите“ и раздел „Опазване на околната среда“ ще се провеждат учебни часове по евристичен метод.

     В иновативните часове ще се провеждат кратки, свързани с учебното съдържание, упражнения за повишаване на емоционалната интелигентност на учениците.

    Иновативните методи на преподаване, учене и оценяване не са новост за учителите от нашето училище. Тези методи ги прилагаме от доста години в някои от учебните часове – математика, български език и литература, английски език, природни науки и др. „Обърнатата“ класна стая, където център е не учителят, а ученикът, екипната работа, проектно-базираното обучение и особено – използването на информационните технологии в обучението по всички учебни предмети, дават вече отлични резултати. Сега голямата ни амбиция е целият педагогически колектив да заработи изцяло като иновативен, за да се стимулират интересите, вниманието и активността на учениците, така че да се постигнат още по-големи успехи в учебния процес и в извънучилищните дейности – състезания, конкурси, олимпиади.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *